Informace o Campingu Paradijs

Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Camping Paradijs, provozovatelka Dipl.-Kffr. Univ. Ing. Jana Eremiášová, IČ: 735 05 978, bytem Rájov 26, 381 01 Zlatá Koruna, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeným u Městského úřadu Český Krumlov (dále jen „CAMPING PARADIJS“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.kempukrumlova.cz a www.camping-paradijs.eu (dále jen „webové stránky“), kteří učiní prostřednictvím webových stránek dotaz či rezervaci (dále jen „zákazník“).

CAMPING PARADIJS působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

CAMPING PARADIJS jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Dipl.-Kffr. Univ. Ing. Jana Eremiášová, bytem Rájov 26, 381 01 Zlatá Koruna, jana.eremiasova@centrum.cz, tel. 776 898 022.

Jaké údaje zpracováváme?

Údaje poskytnuté zákazníky. CAMPING PARADIJS zpracovává osobní údaje o zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám zákazníci sami poskytnou při vyplnění formulářů na webových stránkách nebo při fyzické registraci zákazníků v recepci kempu.

Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu či cestovního pasu a podpis.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Abychom zachovali plnohodnotnou funkci webových stránek, využíváme cookies. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává CAMPING PARADIJS údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

CAMPING PARADIJS nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

Pro jaké účely údaje zpracováváme?

Pro vyřízení Vaší rezervace, resp. registraci v kempu, tj. pro splnění smlouvy mezi CAMPING PARADIJS a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a další kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od vyplnění formuláře na webových stránkách, jeho zpracování a další následné komunikace, resp. vyplnění údajů v domovní knize v recepci kempu při ubytování zákazníka. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže CAMPING PARADIJS vyřídit Vaši žádost.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely splnění zákonné povinnosti, zejména týkající se povinnosti ze zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Na základě povinností vyplývajících z těchto 2 zákonů mohou být vaše osobní údaje předávány dalším subjektům státní správy (Obecní úřad Zlatá Koruna a policie ČR).

CAMPING PARADIJS využívá na svých webových stránkách cookies. Tyto cookies shromažďují údaje o návštěvě webových stránek, a dalším chování na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává CAMPING PARADIJS statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

CAMPING PARADIJS nepoužívá vaše osobní údaje pro rozesílání newsletterů. Vaše osobní údaje jsou vždy používány pouze pro účel, pro jaký jste je správci poskytli.

Odvolání souhlasu se zpracováním os. údajů

Souhlas se zpracováním veškerých osobních údajů, které musí správce od zákazníků evidovat na základě zákonné povinnosti (jméno, příjmení, datum narození, národnost, bydliště, číslo občanského průkazu / cestovního pasu, podpis), nelze odvolat.

Na základě písemné žádosti (mailem) lze odvolat souhlas se zpracováním mailové adresy či telefonního čísla (tyto údaje se sbírají pouze při rezervaci přes webové stránky).

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete CAMPINGU PARADIJS ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

Kdo má přístup k údajům?

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány CAMPINGEM PARADIJS a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s CAMPINGEM PARADIJS.

CAMPING PARADIJS dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro CAMPING PARADIJS pro účely a způsobem, které CAMPING PARADIJS stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které CAMPING PARADIJS využívá, patří:

firma ASPEKT Český Krumlov (zpracování účetní evidence a daňového poradenství)

Obecní úřad Zlatá Koruna (evidence domovní knihy pro výběr místního poplatku)

Policie ČR (evidence domovní knihy pro sledování pobytu cizinců na území ČR)

Jak dlouho údaje zpracováváme?

CAMPING PARADIJS zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování rezervace, pobytu zákazníků v kempu a následně jsou údaje archivovány, včetně údajů obsažených v účetních dokladech.

Archivace osobních údajů trvá 6 let. Po uplynutí této doby jsou údaje evidované v písemné formě skartovány a elektronické údaje vymazány.

Údaje získané prostřednictvím cookies zpracovává CAMPING PARADIJS po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí CAMPING PARADIJS pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na CAMPING PARADIJS vztahují.

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na CAMPING PARADIJS a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které CAMPING PARADIJS zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo CAMPING PARADIJS. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

Přístup k údajům, které jste poskytli CAMPING PARADIJS, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám CAMPING PARADIJS potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může CAMPING PARADIJS správně vyřídit Vaši objednávku.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že CAMPING PARADIJS zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již CAMPING PARADIJS nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek CAMPING PARADIJS Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od CAMPING PARADIJS k jinému subjektu, kdy CAMPING PARADIJS předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností CAMPING PARADIJS se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

CAMPING PARADIJS dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). CAMPING PARADIJS klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na CAMPING PARADIJS e-mailem na adresu jana.eremiasova@centrum.cz, nebo na telefonním čísle 776 898 022.

Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.